Topic: Methodology and methods of sociological research 

UDC 316.061.213(477.72)

 

 Іванова І.І.

к.соц.н., доцент кафедри соціології

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ХЕРСОНЩИНИ:

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

SOME PROBLEMS OF THE YOUTH ORGANIZATIONS OF KHERSON:

EXPERT EVALUATION

  

У статті розглядається роль організованих молодіжних груп, у тому числі рухів, організацій та об'єднань у суспільно-політичному житті України. Викладаються теоретичні основи дослідження – роботи вчених, які досліджували розвиток, діяльність молодіжних організацій як в Україні, так і в Херсонській області. Проведене автором опитування керівників молодіжних організацій, лідерів громадської думки розкрив молодіжні організації міста Херсона та Херсонської області про наявність основних проблем молодіжних організацій, які виникають у процесі їх діяльності та впливають на ефективність та результативність їх діяльності. діяльності. Основна увага приділяється внутрішнім та зовнішнім проблемам організацій, у тому числі відсутність фінансування, відсутність співпраці з іншими структурами, неадекватне юридичне та податкове програмне забезпечення тощо. (1800 знаків)

Ключові слова: молодіжні організації, молодіжні об’єднання, молодіжні рухи, проблеми молодіжних організацій, внутрішні проблеми, зовнішні проблеми, лідери молодіжних організацій.

The article deals with the role of organized youth groups, including movements, organizations and associations in social and political life of Ukraine. Outlines the theoretical basis of research – work of scientists who investigated the development, operation youth organizations both in Ukraine and in the Kherson region. The conducted survey author of the leaders of youth organizations, opinion leaders disclosed youth organizations Kherson city and Kherson region about the availability of the main problems in youth organizations, which arise in the course of their operations and have an impact on the effective and efficient their activities. The focus is on internal and external problems of organizations, including such as lack of funding, lack of cooperation with other structures, inadequate legal and tax software and so on. (1800 знаків)

Key words: youth organizations, youth groups, youth  movements, problems of youth organizations, internal problems, external problems, leaders of youth organizations.

 

Участь молоді в суспільно-політичному житті України має принципове значення для розвитку країни не лише в далекому майбутньому, а й у найближчий перспективі.

Серед дослідників, які вивчали участь молоді й молодіжних рухів у житті країни, в управлінні політичними та суспільними процесами, її участь у державотворчих процесах, можна назвати В. Барабаша, І. Ільїнського, Є. Косенко, М. Михальченко, В. Мошнягу, М. Головатого, В. Криворученко, Є. Головаху, Н. Паніну, В. Головенько, О. Корнієвського та інших.

У своєму дослідженні ми намагалися виокремити основні проблеми, що перешкоджають молодіжним організаціям м. Херсона та Херсонської області бути активними суб’єктами суспільного життя. Для досягнення цієї мети нами було про-ведено дослідження експертної думки в м. Херсоні та Херсонській області.

Незважаючи на бурхливий ріст кількості молодіжних організацій практично в усіх регіонах країни та різновекторність їх діяльності, лідерами все частіше відзначаються труднощі, з якими їм доводиться стикатися.

Висновки з проведеного дослідження. Опитування лідерів молодіжних угруповань також частково підтвердило авторську гіпотезу щодо того, що керівництво молодіжних організацій вважає основною проблемою в діяльності організацій, окрім недостатнього фінансування й ресурсів, низьку соціальну активність і незацікавленість молоді в членстві та участі в подібних об’єднаннях, причинами чого є відсутність соціальної позиції.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Черкашина Т. Історія становлення та розвитку молодіжних організацій на Херсонщині. Вісник Національного технічного університету України «Київський  політехнічний інститут». Серія «Політологія. Соціологія. Право» : зб. наук. праць. К. : ІВЦ  «Політехніка», 2012. № 2(14). С. 23–28.

2. Черкашина Т. Сучасний стан організованого молодіжного руху на Херсонщині. Міжнародний науковий форум. Серія «Соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент» : зб. наук. праць. К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. Вип. 6. С. 72–80.