Випуск 12/2020

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Голіков О.С., Дейнеко О.О.
ЩОДО МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ: ІМПЛАНТАЦІЯ ТУРНІРНИХ МЕТОДІВ

Хижняк О.В.
ІДЕЯ ДОВІРИ ТА ЇЇ МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: СОЦІОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Щерба О.І.
ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ СУЧАСНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

СЕКЦІЯ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Горпинич О.В., Лобас Н.С.
ІМПЕРАТИВ ПОВСЯКДЕННОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ФОТОГРАФІЇ В СОЦІОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

Миколюк С.М.
РІВЕНЬ ДОВІРИ ДЕРЖАВНИМ ІНСТИТУЦІЯМ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Нечітайло І.С., Бондаренко А.Д.
ПОЛІТИЧНА ОСВІЧЕНІСТЬ ІНДИВІДІВ І ГРУП: ЕМПІРИЧНІ ІНДИКАТОРИ ТА СПРОБА ВИМІРЮВАННЯ

СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Баханов О.Ю.
СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ І МОЛОДІ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЗОНІ КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Ібрагімова З.І.
СОЦІОЛОГІЧНА ПРАКТИКА СУПРОВОДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНСЬКИХ МІСТ

Лисенко О.М., Кримова Н.О.
КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА ЯК ОСНОВА ПРАКТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ

Мартиненко С.О.
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ

Філь Г.В.
ІМІДЖ ТА РЕПУТАЦІЯ ДІЛОВОЇ ЖІНКИ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ УКРАЇНИ

Фоломєєв М.А., Крижанівська В.І.
АБСЕНТЕЇЗМ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

СЕКЦІЯ 4 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Бондаренко М.М.
ЗГАДАТИ ВСЕ, АБО ОЧОРНЮВАННЯ РЕПУТАЦІЇ ПІД ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ-2016 У США (ВІЗУАЛЬНИЙ ПІДХІД)

Букрєєва І.В.
ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МІСТА

Варга Н.І., Гвоздецька Б.Г., Нікон Н.О.
ЕМІГРАЦІЙНІ НАСТРОЇ МОЛОДІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ – СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Максимович О.В.
МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ПРИКОРДОННЯ

Максимчук О.В., Бондар С.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА В УКРАЇНІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Руссу Д.Е.
СОЦІОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНА ПРОСТОРОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Stryhul M.V., Khomeriki O.A.
TEACHING STAFF: ASSESSMENTS AND STEREOTYPES (BASED ON THE STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF BOLOGNA SYSTEM)

Сусська О.О.
СУБ’ЄКТОЦЕНТРИЧНІСТЬ МОДЕЛЕЙ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ У ПОСТТРАВМАТИЧНУ ЕПОХУ

Хижняк Л.М.
ФЕНОМЕН БІДНОСТІ В ОПТИЦІ СОЦІОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Шевель І.П.
ПРОТИСТОЯННЯ КУЛЬТУРНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Віденєєв І.О., Перевозна Т.О., Радько О.В.
ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ЯК ФАКТОР ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ У ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Волошенко М.О., Герега О.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМИН У СІМ’Ї З ПОГЛЯДУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОТРЕБ БАТЬКІВ

Демчук Т.П.
ІМІДЖ ОСОБИСТОСТІ: ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ

Джежик О.В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ТОРГІВЛЯ ЖІНКАМИ З МЕТОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Довгань Н.О.
СОЦІОКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ ПОКОЛІНЬ: КАТЕГОРІЯ КУЛЬТУРНОГО ТЕКСТУ

Донець О.І., Звонок О.С.
СУБ’ЄКТИВНИЙ ВІК ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Євдокімова О.О., Приймаченко О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЕВІАНТНИХ ПІДЛІТКІВ

Жданова І.В., Шахова О.Г., Лихачова Т.С.
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї

Каменщук Т.Д.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПОМІРНОГО СТУПЕНЯ (2-Й ЕТАП НАВЧАННЯ)

Макарова О.П.
НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Мілорадова Н.Е.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ ФАХІВЦЯ

Раєвська Я.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО МІЖПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Рогальська-Яблонська І.П., Султанова Н.В., Рогальська Н.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Суліцький В.В.
ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА ДОСВІД

Чупіна К.О.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАСОБАМИ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ

Шевяков О.В., Шрамко І.А.
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОК В УМОВАХ ДИНАМІЧНОЇ СОЦІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Юрченко В.М., Грищук М.М., Свердлова Т.Г.
СИСТЕМНИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Соколов О.А.
СОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ