Випуск 45 / 2023

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Кириченко В.В.
ЛОКУС КОНТРОЛЮ МАЙБУТНЬОГО В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

СЕКЦІЯ 2 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Йылмайан А.Н.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОМАНИЕЙ

Наумова М.Ю.
УКРАЇНСЬКА АУДИТОРІЯ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ: ЗМІНИ У МЕДІАСПОЖИВАННІ, СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ, ЧУТЛИВІСТЬ ДО СПОТВОРЕНОГО КОНТЕНТУ

Нечітайло І.С., Хижняк Д.І.
ПРОМОАКЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ: МІФ ПРОСУВАННЯ ЧИ ТЕХНОЛОГІЯ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ? СОЦІОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНО-КОНСТРУКТИВІСТСЬКОГО ПІДХОДУ

Орлова О.І., Орлов В.В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОДІЄВОГО ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Цуканова Д.С.
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СПОСІБ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У СУСПІЛЬСТВІ

СЕКЦІЯ 3 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Пундєв В.В.
ПРОСОДИЧНІ РИТМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВЛЕННЯ ТА ЇХ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ

СЕКЦІЯ 4 ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Эстрова С.Т.
ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСПЕТЧЕРА-ИНСТРУКТОРА УВД

Заушнікова М.Ю., Тонкопей Ю.Л., Пєтухова І.О.
ДИНАМІКА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРИКОРДОННОМУ РЕГІОНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Кресан О.Д., Смольянінова С.В., Кресан Т.Д.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ У СИТУАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

Мазай Л.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОЇ РЕСУРСНОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Пухно С.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ САМООЦІНКИ МАЙБУТНІМИ ПСИХОЛОГАМИ ЗАГАЛЬНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, НАБУТИХ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА»

Холостенко Ю.В., Свіденська Г.М., Дацун Г.О.
ВПЛИВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Чухрій І.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АДАПТИВНИХ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПСИХОЛОГІЇ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

СЕКЦІЯ 5 ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Амплєєва О.М., Таранюк Г.Г.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ДО УМОВ ВІЙНИ

Базика Є.Л.
ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ПРЕДИКТОР ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Бучацька С.М., Зарічна О.В., Матієнко О.С.
ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

Гаваза Л.В.
ДИСТИНКТИВНА ПОВЕДІНКА ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Гапішко К.Б., Кучманич І.М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ ЖІНКИ З НАСЛІДУВАННЯМ ЖІНОЧИХ РОЛЕЙ У СІМЕЙНИХ СИСТЕМАХ

Гаркавенко Н.В., Доскач С.С.
КОНГРУЕНТНІСТЬ ЯК РОЗУМІННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ

Грузинова К.М.
ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСІБ ІЗ РІЗНИМ ТИПОМ СВІТОГЛЯДУ

Іванова А.Л., Кучманич І.М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАТЬКІВСЬКОГО ВИГОРЯННЯ З НЕЗАДОВОЛЕНІСТЮ ДІАДНИХ ПОТРЕБ ПОДРУЖЖЯ

Лебедєва С.Ю., Овсяннікова Я.О., Похілько Д.С.
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА ФАХІВЦІВ РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Лиманкіна А.І.
ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОСОБИСТІСНА ІДЕНТИЧНІСТЬ»

Лисенкова І.П., Трибухіна О.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БЛИЗЬКОГО ОТОЧЕННЯ НА ВИНИКНЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Мартинюк Ю.О.
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА САМОАКТУАЛІЗОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Павлова О.В., Кучманич І.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМИН У ПСИХОСОМАТОГЕННИХ СІМ’ЯХ

Сізов Д.Ю., Саврасов М.В.
АДИКЦІЯ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ ПОВЕДІНКИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Столярчук О.А., Горобчук Д.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗИ БАТЬКІВСТВА В СИТУАЦІЇ ПЕРЕДЧАСНОГО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

Цибух Л.М., Цісар О.З.
ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТІСТЮ КРИЗИ ВІКОВИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

СЕКЦІЯ 6 ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Бочелюк В.Й., Панов М.С., Спицька Л.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВАХ

Гординя Н.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКОВИХ СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Kузьмін В.В., Kузьміна М.О., Іванченко А.В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ОСОБИСТОСТІ

Чайка Р.М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КАР’ЄРНОГО ВИБОРУ УКРАЇНСЬКИХ IT-СПЕЦІАЛІСТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

СЕКЦІЯ 7 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Зарічанський О.А.
КОРУПЦІЙНА КУЛЬТУРА: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА РАКУРСИ ВИВЧЕННЯ

Клочко А.О., Скуловатова О.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Козира П.В.
РОЛЬ СПІЛЬНОТ АНОНІМНИХ НАРКОМАНІВ ТА АНОНІМНИХ АЛКОГОЛІКІВ У ЖИТТІ ЗАЛЕЖНОГО

Курова А.В.
ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ

Мирошник О.Г.
ЛОКУС КОНТРОЛЮ ТА РЕФЛЕКСИВНІСТЬ

Пиголенко І.В., Пиголенко Ю.А., Кукса К.М.
ВПЛИВ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНЦІВ

Пономаренко Я.С.
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗДІЙСНЕННОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Потапчук Н.Д., Карпова Д.Є.
ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКОЇ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ДИТИНИ ЯК МАЙБУТНЬОГО СІМ’ЯНИНА

Сімоненко О.А.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В СТРУКТУРАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Чаплак Я.В., Чуйко Г.В., Зварич І.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ: АКТУАЛЬНИЙ СТАН

Чепелєва Н.І.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ЖІНКИ ПРО МАТЕРИНСТВО ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ МАТЕРІ В ПЕРІОД НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

СЕКЦІЯ 8 ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Гуртовенко Н.В.
НАВИЧКИ SOFT SKILLS ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ