Випуск 14/2020

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Щерба О.І.
ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

СЕКЦІЯ 2 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Вакуленко С.М., Сичова В.В.
ЕМОЦІЙНА ПРАЦЯ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

Десенко Д.С.
ВКЛЮЧЕНИЕ/ИСКЛЮЧЕНИЕ В СООБЩЕСТВА: ИНСТРУМЕНТЫ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ КОСПЛЕЙ-ФЕСТИВАЛЯ «ХАНИФЕСТ»)

СЕКЦІЯ 3 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Глебова Н.І., Афанасьєва Л.В., Жеребна Т.В.
СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ І РОЗВИТКУ ПОМОРСЬКОЇ «СОЦІАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ» В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ М. ГЕНІЧЕСЬКА)

Дікова-Фаворська О.М.
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ: СПРОБА ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Максимович О.В.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ДИСКУРСІ

Медіна Т.В., Загоруйко Л.О.
ФЕНОМЕН «СКЛЯНОЇ СТЕЛІ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Орос О.Б., Поцко Т.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ АГРЕСІЇ ДІВЧАТ

Подгайко М.К.
УПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КАР’ЄРНОГО РАДНИКА В СИСТЕМУ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Радіонова Л.О.
НОВА НОРМА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА «ВІРТУАЛЬНОГО МІСТА»

Солдатенко І.О., Зінюк А.В.
СПОРТ ЯК ВИД САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Яремчук С.С.
СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМИ РЕЛІГІЙНИХ ПРАКТИК

Яцишин У.В.
ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

СЕКЦІЯ 4 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЯ

Abramiuk O.O.
EMPIRICAL RESEARCH INTO THE COPING OF MARRIAGE PARTNERS WITH DIFFERENT LEVELS OF SUBJECTIVE WELL-BEING

Виноградова В.Є.
ВПЛИВ СІМ’Ї НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Дубиніна М.І.
ПОШУК СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ЯК КОПІНГ-РЕСУРС ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК

Кіреєва З.О., Односталко О.С., Бірон Б.В.
ПСИХОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ АДАПТОВАНОЇ ВЕРСІЇ ШКАЛИ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ (CD-RISC-10)

Кіреєва З.О., Харченко Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА РИЗИКУ НАРКОТИЗАЦІЇ В ПІДЛІТКІВ І ЮНАКІВ

Клепікова О.В.
АНТИЧНІ ВИТОКИ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДИНИ

Котлова Л.О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ВИТОКИ, УМОВИ ТА ЧИННИКИ ЧЕСНОЇ ТА НЕЧЕСНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Lypetska A.S.
THEORETICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT AND THE STRUCTURE OF PERSON'S SUBJECTIVE WELL-BEING

Шебанова В.І., Іванова В.Д.
РОЗКРИТТЯ ПОНЯТТЯ ЖАДІБНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНА

СЕКЦІЯ 5 ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Антонова З.О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ КОУЧА ТА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОНЛАЙН-ПРОСТОРУ

Асєєва Ю.О.
КІБЕРКОМУНІКАТИВНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ INSTAGRAM ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Большакова А.М., Перевозна Т.О., Віденєєв І.О.
МІСЦЕ МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ У ОСІБ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ ОСОБИСТОСТІ

Бугерко Я.М.
ПСИХОТЕХНОЛОГІЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Видолоб Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ У МОЛОДШОМУ ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Гаркавенко Н.В., Доскач С.С.
ПРОФЕСІЙНА СВІДОМІСТЬ ЯК ФАКТОР ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Гулей Я.Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СКОВАНОСТІ НА СЦЕНІ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Костенко Т.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ

Лящ О.П.
ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИК САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Мітіна С.В.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Пшенична О.В.
Я-КОНЦЕПЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Санніков О.І.
КОГНІТИВНА СФЕРА ВИБОРУ ОСОБИСТОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ГНУЧКОСТІ ТА РІШИМОСТІ

Сколота Е.В.
ФОРМУВАННЯ АСЕРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Ульянова Т.Ю.
САМОСТАВЛЕННЯ ОСІБ З РІЗНИМ ТИПОМ УПЕВНЕНОСТІ В СОБІ

СЕКЦІЯ 6 ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Гурський С.О.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ОСІБ ІЗ ПСИХОСОМАТИЧНИМИ СКАРГАМИ

СЕКЦІЯ 7 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Адамова О.С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ У СІМЕЙНИХ ВІДНОСИНАХ

Безрукова О.А., Безрукова К.М.
РОЗРОБКА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ТИПОЛ ОГІЗАЦІЇ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ГРУП

Колесніченко О.С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ МВС УКРАЇНИ

Корсун С.І., Якимишина Л.І.
ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ДЕТЕКТИВА НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

Лигомина Т.А.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНО-МОТИВАЦІЙНИХ ТА ОЦІННИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Орищин-Буждиган Л.С.
ОПТИМІСТИЧНЕ БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО МОЛОДІ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНТРОЛЮ

Пивоварчик І.М., Цибух Л.М.
ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ШКІЛЬНОГО БУЛІНГУ (НА ПРИКЛАДІ БЕЗПОСЕРЕДНІХ УЧАСНИКІВ)

Пряхіна Н.О., Пташник-Середюк О.І.
УРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІД ЧАС ДОПИТУ (ОПИТУВАННЯ) ЗА МЕТОДИКОЮ «ЗЕЛЕНА КІМНАТА»

Соболєва С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Хоменко З.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОРТРЕТІВ УЧАСНИКІВ ПІДЛІТКОВОГО КІБЕРБУЛІНГУ