Випуск 5/2018

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Гусак В.В.
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ТИПИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Г. ЗИММЕЛЯ

Кислий О.Є.
СИСТЕМОЛОГІЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ: СПАДЩИНА ІСТОРИЧНОГО МАРКСИЗМУ І НОВІТНІ МАТЕРІАЛИ З ІСТОРІЇ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Чікішев Н.Д.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ У КОНЦЕПЦІЯХ Ф. БРОДЕЛЯ, І. ВАЛЛЕРСТАЙНА ТА А.Г. ФРАНКА

 

СЕКЦІЯ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Parkhomenko O.I.
DRAFT PROGRAM ON EMPIRICAL SOCIOLOGICAL RESEARCH OF GENDER-SPECIFIC MANIPULATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF THE FAMILY LAW PROCEEDINGS

 

СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Бойко Н.Л.
ВПЛИВ НЕФОРМАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ОНЛАЙН-АКТИВНОСТІ НА СОЦІАЛЬНУ НАПРУЖЕНІСТЬ У СУСПІЛЬСТВІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Горпинич Г.І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ. ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПІДХІД

Горпинич О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВПЛИВУ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СУСПІЛЬСТВІ

Настояща К.В.
СОЦІЕТАЛЬНІ ПРАКТИКИ: ВАРІАЦІЇ ТИПОЛОГІЇ І ВЕКТОРИ РОЗГОРТАННЯ

Шедяков В.Е.
ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА И СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

 

СЕКЦІЯ 4 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Архипова А.А.
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ – СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Бутиліна О.В.
ПРОФЕСІЙНІ ДЕФОРМАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТ КОНСАЛТИНГОВОГО ПРОЕКТУ

Кухта М.П.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ АКТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ВІКУ

Мирзаева Сабина Гамид гызы
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА СЕМЬИ И РЕБЕНКА В ИСЛАМЕ

Ровенчак О.А., Володько В.В.
НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У США

Салифов Турал Махмуд оглу
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Стригуль М.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ ЕКОНОМІЗМУ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тащенко А.Ю., Яковенко А.К.
ПРИХОВАНА ПРОФАНАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ У ВИРАЖЕННІ ЦІННІСНОЇ ПРИХИЛЬНОСТІ

Усенков М.А.
ПРИМЕНЕНИЕ И СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И ЦИРКУЛЯЦИЯ ЭЛИТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

Шевель І.П.
СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ФЕНОМЕН СОЦІОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ

Яценко М.А.
ДОВІРА ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ