Тематична рубрика: ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 

УДК 159.937:94:246.3:159.91

Столярчук І.І.
к.психол.н., доцент кафедри практичної та клінічної психології
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

FEATURES OF THE MOTIVATION SPHERE OF ADOLESCENTS WITH DISORDERS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT

 

Стаття присвячена дослідженню мотиваційної сфери підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку. В теоретико-емпіричних дослідженнях сучасних українських та зарубіжних спеціальних психологів та педагогів розкриті актуальні напрямки корекційної та виховної роботи з підлітками з порушеннями інтелекту, показано, що за останні десятиріччя під впливом екологічних, соціально-економічних та інших чинників чисельність дітей з порушеннями інтелектуального розвитку збільшилася.

(1800 знаків)

Ключові слова: мотив, мотивація, прагнення успіху, особистість, підліток, підліток
з порушеннями інтелектуального розвитку.

 

The article is devoted to the study of the motivational sphere of adolescents with intellectual disabilities. The theoretical-empirical studies of modern Ukrainian and foreign special psychologists and pedagogues reveal the current directions of correctional and educational work with adolescents with intellectual disabilities, it is shown that over the past decades, under the influence of environmental, socio-economic and other factors, the number of children with intellectual disabilities has increased.

(1800 знаків)

Key words: motive, motivation, desire for success, personality, teenager, teenager with intellectual disabilities.

 

В сучасній психологічній науці особливого значення набувають питання посилення адаптаційних ресурсів особистості, підтримки її психічного розвитку, соціалізації та міжособистісних відносин. В теоретико-емпіричних дослідженнях сучасних українських та зарубіжних спеціальних психологів та педагогів розкриті актуальні напрямки …

В. Тарасова [12], О. Романчук [8], Ю. Шевченко [13] та інші українські вчені емпіричним шляхом переконливо довели, що у дітей, які розвиваються нормотипово, процес ієрархізації мотивів відбувається ...

Результати дослідження показали, що у підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку в структурі особистості переважає

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Кузнецова Т.Г. До проблеми дослідження мотиваційної сфери учнів з інтелектуальними порушеннями. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 6. С. 190-196.
2. Zimmermann G. Risk perception, emotion regulation and impulsivity as predictors of risk behaviours among adolescents in Switzerland. Journal of Youth Studies. 2010. Vol. 13. № 1. P. 83–99.