Тематична рубрика: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УДК 316.061.213(477.72)

 

 Іванова І.І.

к.соц.н., доцент кафедри соціології

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ХЕРСОНЩИНИ: ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

SOME PROBLEMS OF THE YOUTH ORGANIZATIONS OF KHERSON: EXPERT EVALUATION

  

У статті розкривається роль організованих груп молоді, зокрема рухів, організацій та об’єднань, у суспільно-політичному житті України. Окреслено теоретичну базу дослідження – праці науковців, які вивчали розвиток і функціонування молодіжних організацій в Україні, зокрема й на Херсонщині.

Ключові слова: молодіжні організації, молодіжні об’єднання, молодіжні рухи, проблеми молодіжних організацій, внутрішні проблеми, зовнішні проблеми, лідери молодіжних організацій.

В статье раскрывается роль организованных групп молодежи, в частности движений, организаций и объединений, в общественно-политической жизни Украины. Очерчена теоретическая база исследования – работы ученых, которые изучали развитие и функционирование молодежных организаций в Украине, в частности и в Херсонщине.

Ключевые слова: молодежные организации, молодежные объединения, молодежные движения, проблемы молодежных организаций, внутренние проблемы, внешние проблемы, лидеры молодежных организаций.

The article deals with the role of organized youth groups, including movements, organizations and associations in social and political life of Ukraine. Outlines the theoretical basis of research – work of scientists who investigated the development, operation youth organizations both in Ukraine and in the Kherson region.

Key words: youth organizations, youth groups, youth  movements, problems of youth organizations, internal problems, external problems, leaders of youth organizations.

Постановка проблеми. Участь молоді в суспільно-політичному житті України має принципове значення для розвитку країни не лише в далекому майбутньому, а й у найближчий перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників, які вивчали участь молоді й молодіжних рухів у житті країни, в управлінні політичними та суспільними процесами, її участь у державотворчих процесах, можна назвати В. Барабаша, І. Ільїнського, Є. Косенко, М. Михальченко, В. Мошнягу, М. Головатого, В. Криворученко, Є. Головаху, Н. Паніну, В. Головенько, О. Корнієвського та інших.

Постановка завдання. У своєму дослідженні ми намагалися виокремити основні проблеми, що перешкоджають молодіжним організаціям м. Херсона та Херсонської області бути активними суб’єктами суспільного життя. Для досягнення цієї мети нами було про-ведено дослідження експертної думки в м. Херсоні та Херсонській області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на бурхливий ріст кількості молодіжних організацій практично в усіх регіонах країни та різновекторність їх діяльності, лідерами все частіше відзначаються труднощі, з якими їм доводиться стикатися.

Висновки з проведеного дослідження. Опитування лідерів молодіжних угруповань також частково підтвердило авторську гіпотезу щодо того, що керівництво молодіжних організацій вважає основною проблемою в діяльності організацій, окрім недостатнього фінансування й ресурсів, низьку соціальну активність і незацікавленість молоді в членстві та участі в подібних об’єднаннях, причинами чого є відсутність соціальної позиції.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Черкашина Т. Історія становлення та розвитку молодіжних організацій на Херсонщині. Вісник Національного технічного університету України «Київський  політехнічний інститут». Серія «Політологія. Соціологія. Право» : зб. наук. праць. К. : ІВЦ  «Політехніка», 2012. № 2(14). С. 23–28.

2. Черкашина Т. Сучасний стан організованого молодіжного руху на Херсонщині. Міжнародний науковий форум. Серія «Соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент» : зб. наук. праць. К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. Вип. 6. С. 72–80.