Випуск 19/2020

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Даніленко А.Ю.
«СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ» У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Мишок Р.Р.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧА»

Щерба О.І.
РОЛЬ РИЗИКУ В ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

СЕКЦІЯ 2СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Ігнатьєва І.І., Каретна О.О.
ВІЗУАЛЬНІ ФРЕЙМИ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ТА ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стукал О.В.
ІНТЕРПРЕТАТИВНІ МОДЕЛІ СПРИЙНЯТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В СТУДЕНТСЬКІЙ СПІЛЬНОТІ

Яковлев Д.В., Шамша І.В., Яковлева Л.І.
ПРЕЗИДЕНТ ГОВОРИТЬ! НОВОРІЧНІ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНИЙ PR, РИТУАЛ, РАЦІОНАЛЬНИЙ ДИСКУРС (ЧАСТИНА 2: В. ЯНУКОВИЧ, П. ПОРОШЕНКО, В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ)

СЕКЦІЯ 3ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Bunas A.A., Danilova A.O.
PECULIARITIES OF THE ASSOCIATION BETWEEN EATING BEHAVIOR IN EATING DISORDER AND HIGH STRESS LEVEL AMONG GIRLS

Велиева В.И.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Дєніжна С.О., Сова М.О.
ПСИХОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ МИСТЕЦТВА МЕТАМОДЕРНІЗМУ

Кокоріна Ю.Є.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РЕАКЦІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ РОБОТИ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПСИХІКИ

Коструба Н.С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РЕЛІГІЙНОСТІ ТА ДЕПРЕСІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОРДОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сазонова О.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУПЕРВІЗІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

СЕКЦІЯ 4ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Андрусик О.О.
ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Блохіна І.О.
ЗНАЧЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ІЗ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

Боковець О.І.
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ЯК РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Бугерко Я.М.
РОЛЬ ВІРУВАНЬ І ПЕРЕКОНАНЬ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Величко Т.П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СУЇЦИДАЛЬНИХ РИЗИКІВ

Гусак В.М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Діхтяренко С.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ СУЧАСНИХ ПІСЕНЬ

Камінська А.М., Панфілова Г.Б., Поляничко О.М.
ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ЗА ТЕМАМИ КОМПЛЕКСУ ПСИХОМАЛЮНКІВ У ПРОЦЕСІ ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА

Коваль Г.Ш., Розенберг І.Л.
ВЗАЄМОЗВЯЗОК ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РІВНЯ САМООЦІНКИ В ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Косьянова О.Ю., Городнюк Л.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ САМООЦІНКИ ТА ТИПУ ХАРАКТЕРУ ЖІНОК ВІКУ СЕРЕДНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Кузнєцова О.В.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Курова А.В., Крюкова М.А.
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ

Леник В.-М.М., Когутяк Н.М.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ У МАТЕРІ

Маслова В.А.
РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Матохнюк Л.О., Шпортун О.М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Николаенко С.А.
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОЙ ТЕОРИИ

Окороков Р.С.
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ НА ПОЧАТКУ СЛУЖБИ В ЛАВАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Охрімов В.О., Сергєєнкова О.П.
ПСИХОСОМАТИЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Пасічник Н.С., Сидоренко Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

Предко В.В.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ЗАДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКА В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Сорока О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ЛІНІЙ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

Чаркіна О.А.
КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ КАР’ЄРНОГО САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ

Юнг Н.В., Розенберг І.Л., Калашник С.Г.
СИСТЕМА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПРИ ПОБУДОВІ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Яворська Н.П.
ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ СПОРТСМЕНІВ (НА ПРИКЛАДІ ГАНДБОЛУ ТА ПЛАВАННЯ)

Якимчук Ю.В., Рудоман О.А.
ВПЛИВ ПОМИЛОК У ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ НА САМООЦІНКУ СТУДЕНТІВ ВНЗ, ЇХНЮ ЕМОТИВНУ СФЕРУ Й МОТИВАЦІЮ ДО НАВЧАННЯ

СЕКЦІЯ 5ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Злотніков А.А., Кучеренко С.М.
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ СИЛОВИХ СТРУКТУР ДО ДІЯЛЬНОСТІ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЯХ

Лапіна М.Д.
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ ПРОФІЛАКТИКИ Й КОРЕКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

СЕКЦІЯ 6СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Бортун Б.О.
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Кравчук С.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗІ СХИЛЬНІСТЮ ДО ПРОЩЕННЯ

Краснякова А.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КІБЕРПОКОЛІННЯ

Ларіна Т.О.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР ОСОБИСТОСТІ

Міхеєва М.Л.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Найчук В.В., Тітоходь А.М.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ БУЛІНГУ В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Подолянчук Д.С.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Подорожний В.Г.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНОГО ВІДЧУЖЕННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Шеленкова Н.Л., Гасанова Л.І.
ПРОЯВИ БУЛІНГУ СЕРЕД УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ: ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСНИКІВ

Шрамко І.А.
ПСИХОЛОГІЧНА СПАДЩИНА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ